Obsługa finansowo-księgowa dopasowana do potrzeb Twojego biznesu

Jedną z bardziej wymagających spraw, przed jaką musi stawić czoła przedsiębiorca wchodzący na polski rynek, jest obsługa finansowo-księgowa w obrębie swojej firmy. Przyswojenie odpowiednich przepisów podatkowych, spełnienie wymogów formalno-prawnych i uwzględnienie obowiązujących w Polsce wytycznych dotyczących rozliczeń może stanowić dla debiutanta dość poważny problem. Z tego powodu konieczne okazuje się skorzystanie z fachowego wsparcia. Za sprawą powierzenia księgowości i obsługi finansowej wykwalifikowanym w tej dziedzinie specjalistom zyskać można bowiem gwarancję prawidłowego wykonania wszelkiego rodzaju płatności i rozliczeń, w tym również tych związanych m.in. z projektami unijnymi. Oni również zadbają o uiszczenie wymaganych należności skarbowych i podatkowych.

Kompleksowa obsługa księgowa

Zarówno na etapie wchodzenia na nowy rynek, jak również w toku prowadzonej w następstwie działalności gospodarczej kluczowe znaczenie odgrywa prowadzenie księgowości. Niezależnie od tego, czy obroty finansowe danej firmy są znikome, czy też mają dużą skalę, w każdym z tych przypadków na przedsiębiorcy ciąży obowiązek rejestrowania wszelkiego procesów i operacji gospodarczych, które wywierają wpływ na stan majątku. W tym celu gromadzi się szereg danych obrachunkowych, które docelowo pozwalają ująć wyniki finansowe prowadzonej działalności.

Pracujący w naszym zespole specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za prowadzenie księgowości obsługiwanej przez nas firmy, która zamierza wejść na polski rynek. Ich zadaniem jest przede wszystkim:

 • prowadzenie dokumentacji rachunkowej przedsiębiorstwa, w tym ksiąg rozchodów i przychodów,
 • ewidencjowanie wszelkiego rodzaju zdarzeń skutkujących zmianami w stanie majątkowym firmy,
 • kontrolowanie zgodności podjętych operacji gospodarczych oraz stosownej dokumentacji,
 • określanie stanu aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych z podjętych operacji finansowych,
 • sporządzanie analiz, raportów i sprawozdań finansowych na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne.
Doradztwo podatkowe

Obok szeroko rozumianej rachunkowości i księgowości duże wyzwanie dla przedsiębiorców wchodzących ze swoimi produktami lub usługami na nowy rynek stanowi również wypełnienie powinności wynikających z obowiązującego w Polsce prawa podatkowego. Przebrnąć przez zawiłe przepisy pomóc mogą wykwalifikowani doradcy podatkowi, którzy wchodzą w skład naszego zespołu. Ich wysokie kompetencje, doświadczenie i wiedza sprawia, że mogą oni zaoferować profesjonalne wsparcie w zakresie:

 • wyjaśniania regulacji prawnych oraz udzielania stosownych porad i opinii,
 • prowadzenia ksiąg podatkowych i sporządzania dokumentacji związanej z obciążeniami fiskalnymi,
 • wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych,
 • reprezentowania klienta przed organami administracyjnymi,
 • pomocy w trakcie przeprowadzania ewentualnych kontroli skarbowej.
Monitoring płatności i windykacja

Do harmonijnego kształtowania finansów firmy realizującej plany ekspansji na nowe rynki pomocna może się okazać kontrola płatności i windykacja. Tego rodzaju działania polegają w pierwszej kolejności na stałym monitorowaniu sposobu i terminu uiszczania należności przez klientów i partnerów biznesowych. Jeżeli wpłaty okazują się niepełne lub mija termin ich dokonania, kontrahent jest o tym fakcie informowany i wzywany do uregulowania zobowiązań. W przypadku, gdy należne środki w dalszym ciągu nie zostają wniesione, inicjuje się czynności windykacyjne. Ich celem jest dochodzenie zaległej spłaty przy wykorzystaniu wszelkich narzędzi i środków przewidzianych w polskim prawie, nie wyłączając możliwości wejścia na drogę sądową.

Rozliczanie i kontrola dotacji unijnych

Wprowadzając swoje produkty lub usługi na nowy rynek, warto wykorzystywać wszelkie możliwości wsparcia dla debiutantów, jakie proponują instytucje publiczne. Z niewątpliwą pomocą przychodzą w takiej sytuacji projekty unijne, bardzo często dedykowane właśnie tego typu podmiotom. Dzięki wysokobudżetowym programom wsparcia przedsiębiorczości wejście na nowy rynek może się okazać dużo łatwiejsze. Z tego względu oferujemy fachowe doradztwo w zakresie projektów unijnych. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w zestawieniu, a następnie wyborze najlepszych rozwiązań dostosowanych do profilu firmy i rodzaju prowadzonej działalności. Dzięki szczegółowemu zidentyfikowaniu potrzeb i przeanalizowaniu zakresu aktualnej oferty projektowej, jesteśmy w stanie wskazać najskuteczniejsze możliwości uzyskania dotacji. Chcąc przedstawić w pełni kompleksową ofertę, poza tego rodzaju działaniami inicjalnymi proponujemy w dalszej kolejności całościową obsługę procesów projektowych, włączając w to m.in. sporządzenie odpowiednich wniosków, monitoring przebiegu finansowania i realizacji projektu, a także audyt i ewaluację.

 Sprawdź szczegóły naszej oferty:

 • księgowość
 • doradztwo podatkowe
 • kontrola płatności i windykacja
 • doradztwo w zakresie projektów unijnych
 • audyt i obsługa projektów unijnych