Każdy przedsiębiorca debiutujący na polskim rynku musi stawić czoła wielu wyzwaniom, na jakie napotka w złożonym procesie inicjowania swojej działalności gospodarczej. Po spełnieniu szeregu wymogów formalnych na etapie rejestracji firmy i uzyskaniu stosownych pozwoleń, już od samego początku funkcjonowania przedsiębiorstwa należy zatroszczyć się o prowadzenie księgowości. Jej podstawowym celem jest systematyczne wywiązywanie się z obowiązku rejestrowania wszelkich zdarzeń o charakterze gospodarczym, których efektem była zmiany w wielkości i strukturze majątku firmy. Co więcej, określenie wysokości dochodów i wydatków, a także źródeł ich pochodzenia, pozwala w konsekwencji na sporządzenie transparentnych raportów finansowych i wiarygodnych sprawozdań z zakresu budżetu przedsiębiorstwa. Wchodząc na polski rynek, warto nawiązać współpracę z profesjonalnym księgowym chociażby z tego powodu, aby ten czuwał nad wywiązywaniem się z obowiązku odprowadzania stosownych podatków i uiszczania innych opłat skarbowych nałożonych na przedsiębiorców. Wszystkim debiutantom zapewniamy profesjonalne wsparcie również w tym zakresie. Proponujemy w pełni kompleksową ofertę z zakresu księgowości i usług pokrewnych – np. rachunkowości. Nasi specjaliści sprawią, że wszystko będzie obliczone bezwzględnie poprawnie, zgodnie z regułami i zawsze na czas. Zapewnij sobie spokój i skorzystaj z naszej pomocy, a my zrobimy wszystko, żeby zyskać i utrzymać Twoje zaufanie. Jeszcze dziś zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty!

Nasi księgowi zadbają o przejrzyste rozliczenia finansowe Twojej firmy

Naszą podstawową misją jest fachowe wsparcie przedsiębiorców, którzy planują wejście na polski rynek i tym samym wprowadzić nowe produkty lub nową ofertę usługową. Oferując szeroki wachlarz usług związanych z prowadzeniem księgowości debiutującej firmy, chcemy im zapewnić duże poczucie bezpieczeństwa i dać gwarancję, że wszelkie rozliczenia finansowe będą rozliczane terminowo i w sposób niebudzący wątpliwości. Zadbamy o przejrzystość, klarowność i transparentność w zakresie księgowania wszelkich operacji z kontrahentami, partnerami, dostawcami i klientami. Gwarantujemy również rzetelne wykonanie zobowiązań i wszelkiego rodzaju należności wobec organów podatkowych oraz innych instytucji (np. Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). 

Dysponujemy zespołem profesjonalnych księgowych

Na każdym kroku naszej działalności wychodzimy z założenia, że oferowane przez nas usługi mają się cechować wysoką jakością i spełniać najbardziej wyśrubowane standardy. W tym celu nawiązujemy owocną współpracę z doświadczonymi ekspertami i specjalistami wykwalifikowanymi w poszczególnych dziedzinach. Tak samo jest w przypadku oferty kompleksowego wsparcia z zakresu prowadzenia księgowości. Chcąc spełnić oczekiwania naszych Klientów i odpowiedzieć na ich potrzeby, stworzyliśmy zespół profesjonalnych księgowych, biegłych rewidentów i doradców podatkowych dyplomujących się odpowiednimi certyfikatami, którzy kompetentnie i z zaangażowaniem obsługują firmy wchodzące na polski rynek. Do ich mocnych stron zaliczają się m.in. takie atuty, jak:

 • wszechstronna znajomość przepisów obowiązujących w Polsce, w tym przede wszystkim prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości,
 • duża wiedza na temat międzynarodowych regulacji prawnych i przyjętych powszechnie standardów sprawozdawczości finansowej,
 • ukończone kursy i szkolenia zwieńczone pozytywnym wynikiem egzaminów złożonych przed komisjami prestiżowych instytucji z dziedziny rachunkowości (np. ACCA, CIMA),
 • wieloletnie doświadczenie w obsłudze finansowej różnego rodzaju podmiotów – od małych firm, po duże przedsiębiorstwa; od debiutantów, po wieloletnich głównych graczy na danym obszarze rynku,
 • odpowiednie predyspozycje osobowościowe – niekwestionowana uczciwość, zaawansowane zdolności analityczne, perfekcyjna precyzja, sumienność, dokładność i bezwzględna terminowość.

Szeroka paleta usług w jednej ofercie wsparcia w zakresie księgowości

Jak każda proponowana przez nas oferta, tak również ta dotycząca obsługi księgowej, ma w pełni kompleksowy charakter. Współpracujący z nami specjaliści zajmą się szeregiem kwestii związanych z prawidłowym i rzetelnym prowadzeniem księgowości w firmie wchodzącej na polski rynek. Ze swojej strony zapewniamy szeroki zakres usług, do których zaliczyć można m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów podatków zryczałtowanych,
 • rozliczanie VAT, wystawianie i księgowanie faktur,
 • naliczanie i sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • przygotowywanie i wypełnianie deklaracji ubezpieczeniowych,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,
 • przygotowywanie i weryfikowanie przelewów bankowych,
 • uzgadnianie sald z partnerami, kontrahentami i dostawcami,
 • prowadzenie rejestrów należności i dokumentacji kosztowej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ze swojej strony możemy zagwarantować stuprocentową rzetelność w wykonywaniu przez naszych specjalistów wyżej wymienionych zadań. Na każdym kroku dbamy o absolutną dokładność, bezwzględną terminowość, pełną precyzję i niekwestionowaną poprawność księgowanych rozliczeń finansowych. Wykonujemy swoją pracę z takim zaangażowaniem, aby nie było podstaw do niepotrzebnego niepokoju. Współpracując z nami, nie musisz obawiać się kontroli skarbowych!

Szerokie wsparcie również w zakresie opracowywania sprawozdań i raportów finansowych

Pracujący dla nas księgowi oferują obsługiwanym firmom, które wchodzą na polski rynek, szereg pokrewnych usług, które okazują się kluczowe na etapie inicjowania działalności gospodarczej i wdrażania nowej oferty produktowej bądź usługowej. W takim kontekście fundamentalne znaczenie mają wszelkiego rodzaju raporty finansowe i sprawozdania statystyczne. Mogą się one przyczyniać do ewaluacji dotychczasowej działalności i weryfikacji zasadności podjętych operacji, a także pośrednio wskazywać na możliwe kierunki dalszego rozwoju. Ujmujemy w nich m.in. następujące informacje:

 • wielkość kosztów i przychodów z podziałem na źródła finansowania (np. przychody ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, działalności finansowej),
 • precyzyjne dane na temat stanu kont bankowych,
 • informacje o skali należności i zobowiązań,
 • ogólne bilanse, rachunki zysków i strat w określonych okresach sprawozdawczych,
 • zestawienia tabelaryczne, schematy graficzne i szczegółowe wykresy.

Oferowana przez nas usługa jest bardzo elastyczna. Jesteśmy w stanie przygotowywać nie tylko cykliczne raporty, ale również różnego rodzaju kalkulacje sporządzane w odpowiedzi na bieżącą potrzebę. Należy bowiem zauważyć, że dokumenty sprawozdawcze na temat finansów firmy są również niezwykle przydatne w trakcie rozmów i negocjacji z potencjalnymi partnerami i inwestorami.

 

Gwarancja pełnego bezpieczeństwa

Ze swojej strony możemy wyraźnie podkreślić, że nawiązując współpracę z przedsiębiorcą planującym debiut na polskim rynku, nie tylko chcemy dostarczyć mu szereg usług wspierających prowadzone przez niego procesy wdrożeniowe, ale również zależy nam na tym, aby zyskać jego zaufanie. Naszym celem jest zbudowanie partnerskich relacji opartych na obopólnej satysfakcji i wzajemnej lojalności. W celu zyskania przychylności naszych Klientów chcemy zagwarantować, że w każdym przypadku dbamy o stuprocentowe bezpieczeństwo powierzonych nam danych. W zakresie oferowanej przez nas obsługi księgowej wykorzystujemy tylko i wyłącznie sprawdzone narzędzia, a pracujący dla nas specjaliści zapewniają o pełnej poufności w obrębie przetwarzanych informacji. Etyka biznesowa i wypływające z niej zasady to nasze priorytety!