Odniesienie sukcesu w procesie wprowadzania na polski rynek nowych produktów bądź usług zależy od szerokiego spektrum różnorodnych czynników, uwarunkowań i okoliczności. Nie ulega wątpliwości, że powodzenie w zakresie realizowanych procesów wdrożeniowych nie jest tylko i wyłącznie wynikiem starań i zaangażowania debiutującego przedsiębiorcy. Na pomyślność inicjowanej działalności gospodarczej wpływ mają bowiem również obiektywne przesłanki związane z dynamicznymi mechanizmami rynkowymi. Do tego doliczyć należy także postawę partnerów, kontrahentów i konsumentów. Jeśli należycie wywiązują się ze swoich zobowiązań i dotrzymują terminów uiszczania należności, szanse sukcesu debiutanckich projektów znacząco wzrastają. Możliwość pełnego osiągnięcia zamierzonych celów zostaje natomiast w dużym stopniu ograniczona, jeżeli występują problemy z podwykonawstwem, w zakresie współpracy z partnerami strategicznymi, a przede wszystkim z terminową zapłatą za sprzedane produkty i usługi. Wychodząc naprzeciw realnym potrzebom debiutujących przedsiębiorców w tego rodzaju sytuacjach, proponujemy kompleksową usługę kontroli płatności i windykacji. Korzystając z naszej oferty, zyskasz poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Nasi specjaliści zapewnią monitoring spływu należności wynikających z zawartych kontraktów i umów. W razie problemów z terminowym uiszczaniem zobowiązań podejmą działania dyscyplinujące (np. naliczenie odsetek), a w poważniejszych sytuacjach – dbając o interes naszych Klientów – wymogą na dłużniku satysfakcjonujące zadośćuczynienie za zwłokę i niedotrzymanie obowiązującego go terminu zapłaty.

Dlaczego kontrola należności jest tak ważna dla debiutującej firmy?

Terminowe wpływy należnych środków do budżetu firmy to jeden z fundamentów i zarazem filarów płynności finansowej przedsiębiorstw – szczególnie tych, które inicjują ekspansję gospodarczą na nowych rynkach zbytu. Jak się okazuje, jest to tym samym również kluczowy czynnik przyczyniający się do szeroko rozumianego rozwoju firmy. Debiutujący przedsiębiorcy nie powinni lekceważyć tej sprawy, próbować działać na własną rękę, albo korzystać z wątpliwego wsparcia niekompetentnych amatorów. Warto natomiast dobrze przemyśleć sprawę i  zastanowić się nad tym, aby zlecić stałą obsługę monitoringu płatności naszym specjalistom. Ze swojej strony gwarantujemy, że będziemy czuwać nad kontrolą płatności, a w przypadku ewentualnych problemów zawczasu ograniczymy ich niepożądane skutki. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Monitoring płatności – podnieś dyscyplinę płatniczą kontrahentów

Wszystkim przedsiębiorcom, którzy wchodzą na polski rynek ze swoimi nowymi produktami bądź usługami, proponujemy efektywne i sprawdzone rozwiązanie z zakresu monitoringu płatności. Nasza usługa polega na ciągłej weryfikacji wpływów na konta firmy wszelkich należności, które wynikają z chociażby z zawartych przez naszego Klienta umów handlowych z podwykonawcami, dostawcami, kontrahentami a także klientami. Naszym celem jest z jednej strony zaakcentowanie stanowczych wymagań wobec terminowego uiszczania zobowiązań przez partnerów biznesowych, z drugiej natomiast zachowanie przyjaznego i profesjonalnego wizerunku firmy. Tego rodzaju profesjonalizm koresponduje z podstawowymi założeniami w obrębie oferowanej przez nas usługi, do których zaliczyć można:

 • budowanie silnej pozycji debiutanta w otoczeniu biznesowym poprzez stałą kontrolę należności i wymaganie od kontrahentów bezwzględnego przestrzegania ustaleń dotyczących terminowego dokonywanych przez nich płatności i rzetelnego wywiązywania się ze zobowiązań,
 • podejmowanie kontaktu z partnerami i klientami w celu przypomnienia o zbliżającym się terminie uiszczenia przez nich uzgodnionych należności (w różnych, dostosowanych do potrzeb wariantach: telefonicznym, poprzez wiadomość e-mail lub SMS, w formie listu tradycyjnego),
 • pomoc w procesie ewidencjonowania wpływów z tytułu zawartych kontraktów i umów z równoczesnym wdrażaniem efektywnych procedur z zakresu zarządzania należnościami w celu utrzymywania bieżących wierzytelności na określonym poziomie,
 • tworzenie harmonogramów wpłat z tytułu zawartych umów oraz sprzedaży produktów bądź usług,
 • aktualizacja sald rozrachunkowych w obrębie operacji finansowych z kontrahentami.

Dzięki nam zawczasu wyeliminujesz problemy z nieterminowym regulowaniem płatności

Wszystkie powyżej wykazane działania mają na celu stały monitoring środków wpływających do budżetu firmy. Wykorzystywanie przez naszych specjalistów efektywnych procedur związanych z zarządzaniem należnościami i ścisły nadzór nad ich terminowym uiszczaniem sprawia, że możemy zawczasu wykryć ewentualne opóźnienia. Mamy świadomość, że im wcześniej zidentyfikowane zostaną zaniedbania kontrahentów, tym bardziej można ograniczyć negatywne dla przedsiębiorcy konsekwencje przedłużającej się zwłoki w płatnościach. Z tego więc powodu polecamy nasze usługi wsparcia wszystkim firmom wchodzącym na polski rynek. Reagujemy na każde niewywiązanie się z nałożonych zobowiązań, wykorzystując przy tym następujące środki:

 • przypomnienie kontrahentom o upływie terminu płatności,
 • wystosowanie prośby o dokonanie wpłat, z którymi klienci zalegają,
 • ponowne upomnienia dla partnerów biznesowych zwlekających z uiszczeniem należności.

Naszym podstawowym celem jest profesjonalny model komunikacji między Klientem, którego wspieramy, a kontrahentami, z którym nawiązał współpracę. Na każdym kroku zależy nam na budowaniu właściwego modelu dwustronnych relacji – partnerskich, owocnych i w pełni pozytywnych. Wobec tych, którzy w nieznacznym zakresie naruszyli terminowość dokonania należności zawsze stosujemy w pełni polubowne i konsensualne rozwiązania. Wystosowywane przez nas przypomnienia o upływie terminu płatności nie są bowiem ani konfliktogenne, ani wrogo roszczeniowe, lecz mają na celu zaakcentowanie pozycji firmy i podkreślenie, że od partnerów oczekuje się rzetelnego podejścia do zobowiązań względem naszego Klienta.

Czynności windykacyjne wobec kontrahentów–dłużników

Służymy fachową radą i zapewniamy debiutującym na polskim rynku przedsiębiorcom profesjonalne wsparcie w przypadku poważnych problemów z nieuregulowaniem należności przez kontrahentów. Jeśli partnerzy biznesowi zalegają z płatnościami pomimo upomnień i wystosowywanych ponagleń, w interesie naszego Klienta i w jego imieniu wdrażamy przedsądowe procedury windykacyjne (tzw. windykacja miękka). Ich podstawowym celem jest skuteczne, szybkie i zgodne wyegzekwowanie należnych środków za pomocą odpowiednich i w pełni legalnych środków dyscyplinujących (np. wystawianie noty odsetkowej, generowanie i wysyłka wezwań do zapłaty, dokonanie wpisu do rejestru dłużników). Z doświadczenia wiemy, że skala powodzenia tego rodzaju działań jest bardzo duża. Jeśli jednak windykacja polubowna nie przynosi efektów, pomagamy naszym Klientom wejść na ścieżkę windykacji sądowej, a w konsekwencji komorniczej, nadzorując ten proces od samego początku aż do samego końca. Naszą misją jest bowiem postawa wyjścia naprzeciw oczekiwaniom debiutujących przedsiębiorców, aby mieli świadomość, że mogą na nas liczyć zawsze i w każdej sytuacji!

Szeroki wachlarz profitów i korzyści

Oferowana przez nas usługa kontroli płatności i windykacji przynosi szereg profitów wszelkiego rodzaju firmom wchodzącym na polski rynek – zarówno tym małym, jak również oddziałom dużych korporacji. Dzięki zapewnianej przez nasz zespół sprawnej obsłudze debiutujący przedsiębiorcy zyskują m.in. takie korzyści, jak:

 • w pełni profesjonalne zarządzanie należnościami,
 • realny wzrost i trwałe zabezpieczenie płynności finansowej firmy,
 • systematyczne uzyskiwanie rzetelnych raportów na temat stanu płatności,
 • stały monitoring w ramach bieżącej kontroli zagrożonych płatności,
 • podejmowanie szybkiej reakcji na opóźniania i zaległości,
 • tworzenie wykazu niewiarygodnych i problematycznych partnerów biznesowych,
 • unikanie ryzyka nawiązania współpracy z nierzetelnymi kontrahentami.

Najwyższa jakość usługi dzięki najwyższej klasy specjalistom

Naszą misją jest profesjonalne wsparcie debiutujących przedsiębiorców wchodzących na polski rynek z nowymi produktami i usługami. Mając na uwadze tak określone strategie, postanowiliśmy nadać pierwszorzędne znaczenie wysokiej jakości oferowanej przez nas szerokiej gamy usług – w tym również w zakresie kontroli płatności i czynności windykacyjnych. W tym celu pozyskaliśmy do naszego zespołu najwyższej klasy specjalistów, którzy swoim dużym doświadczeniem i kompetencjami gwarantują pełen profesjonalizm i niekwestionowaną jakość świadczonych usług wsparcia. To kolejny powód, aby skorzystać z naszych usług! Bardzo nam bowiem zależy na tym, aby dostarczyć naszym Klientom dokładnie to, czego w konkretnej sytuacji potrzebują, a spełniając ich oczekiwania, zyskać zaufanie i perspektywy na strategiczną, owocną współpracę.